66961051-2 | 66417106

قيمت محصولات بنر

بنر 90-200 همراه با پانچ

12000 تومان

بنر 90-200 همراه با پانچ و استند

32000 تومان

بنر 100-300 افقي با پانچ

20000 تومان

بنر 300-400 عمودي با پانچ

78000 تومان

بنر مات 13 انس قيمت هر متر مربع(تا عرض 3 متر)

10000 تومان

بنر 11 انس قيمت هر متر مربع(تا عرض 3 متر)

6000 تومان

بنر تا عرض 5 متر قيمت هر متر مربع

16000 تومان

دی ان ان evoq