66961051-2 | 66417106
پرفراژ
پرفراژ
تولید کننده: خدمات تکمیلی در چاپ دیجیتال مدرن
  • از مجموعه خدمات تکمیلی پس از چاپ
  • جهت تکمیل چاپ بروشور،قبض و...
  • هزینه پرفراژ توافقی

1/پرفراژ خدمتی است که معمولا برای چاپ بلیط و قبض مورد استفاده قرار می گیرد.

2/ قابلیت سر چسب و منگنه ته برگها وجود دارد.

دی ان ان evoq