66961051-2 | 66417106

خدمات پس از چاپ
AFTER PRINTING SERVICE

همیشه برای تکمیل چاپ نیاز به یک سری کارهای نهایی می باشد ،در این مجموعه بخشی از این خدمات قابل ارائه می باشد

 

 
بـــــرش
 
خــــــط تا
 
منگنه ساده و لوپ
 
سیمی فنری دوبل و فلزی
 
سلفون مات و براق
 
صحافی چسب گرم

 

 

 

 

دی ان ان evoq